สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

» บริการออนไลน์

     • เว็บเมล์สำหรับนักศึกษา

     • ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ดูเกรด)

     • ระบบบริหารข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา

     • ระบบฐานข้อมูลกองทุนให้กู้ยืมเรียนเพื่อการศึกษา

     • เปลี่ยน Password สำหรับนักศึกษา

     • รายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต

     • EIS@KSU

» หน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้อง

     • กลุ่มงานวิทยบริการ

     • สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

     • กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา

     • กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล