สำหรับบุคลากร

» ข้อมูลสำหรับบุคลากร

     • จรรยาบรรณของบุคลากร

     • รวมข้อบังคับและระเบียบ

     • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม

» บริการออนไลน์

     • ลงทะเบียนเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต สำหรับบุคลากร

     • เว็บเมล์สำหรับบุคลากร

     • ระบบรายงานการจ่ายเงินเดือน

     • ระบบจัดการแผนปฏิบัติราชการ

     • เบอร์โทรศัพท์ภายใน และภายนอก

     • เปลี่ยน Password สำหรับบุคลากร

     • EIS@KSU

» หน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้อง

     • กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

     • กลุ่มงานการเงินและการบัญชี