สัมมนาวิชาการแพรพรรณสัมพันธ์ : ล้านซ้าง อีสาน ความมือทางวิชาการของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมวด : ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา   วันที่ประกาศ : 25-08-2558
ผู้ประกาศข่าว : วีรพล คำสุวรรณ, นักประชาสัมพันธ์  

 

 สัมมนาวิชาการแพรพรรณสัมพันธ์ :ล้านซ้าง อีสาน ความมือทางวิชาการของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
           ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ร่วมกับ ศูนย์ข้อมูล ฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการ  “แพรพรรณสัมพันธ์ :ล้านซ้าง อีสาน” (Textiles of LanXang and Isan: the threads that bind) ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการร่วมของทั้งสองมหาวิทยาลัย ในอันที่จะสร้างความเข้าใจอันดีต่อประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านมิติของผ้าทออันเป็นอัตตลักษณ์ของแต่ละประเทศ  โดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน ซึ่งจัดในวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ห้องกลางเมือง โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  โฆสิระโยธินรักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชา  มารี เคน รองอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบบันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการ(MOU)กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฑีฆายุ  พลางกูร จอร์นส  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์โดยมีสักขีพยานร่วมในพิธีรับมอบอาทิ กงสุลใหญ่ สปป.ลาว จังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Tiao David SOMSANITHผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมลาว การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ผ้าในราชสำนักหลวงพระบาง สุนทรียภาพและความงาม”,Dr.Vi Van An  ผู้เชี่ยวชาญด้านชาติพันธุ์และผ้าทอกลุ่มชาติพันธุ์ไท ในเวียดนาม บรรยายพิเศษ เรื่อง “ผ้าทอกลุ่มชาติพันธุ์ใน ลาว-เวียดนาม”และ อาจารย์บุญชัย ทองเจริญบัวงาม (นักจัดการงานในพระองค์ชำนาญการสำนักพระราชวัง) ผู้เชี่ยวชาญด้านงานช่างฝีมือไทย  บรรยายพิเศษเรื่อง “ผ้าเมืองอุบลกับความสัมพันธ์อีสาน ล้านช้าง ล้านนา”นอกจากนั้นในภาคนิทรรศการสาขาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังได้นำเสนอนิทรรศการ“ผ้าตุ้มไหมผู้ไทบ้านหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์”  ซึ่งทั้งภาคสัมมนาและภาคนิทรรศการมีผู้ร่วมงานจำนวนมาก  ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะยังคงมีแผนงานในความร่วมมือเพื่อยกระดับการทำงานด้านลาวศึกษาและภูมิภาคอาเซียนต่อไป
มีรูปภาพทั้งหมด  61  รูป