คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จับมือ 4 สถาบันจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3
หมวด : ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา   วันที่ประกาศ : 19-08-2558
ผู้ประกาศข่าว : วีรพล คำสุวรรณ, นักประชาสัมพันธ์  

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จับมือ 4 สถาบันจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ฉลองครบรอบการสถาปนา 3 ปีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จับมือ 4 สถาบันซึ่งประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการระดับชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 “Local Studies : ASCC Studies”  ณ โรงแรมริมปาว  อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  โฆสิระโยธิน รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
อาจารย์อนุรักษ์  ปิ่นทอง ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า “ประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือ ASCCซึ่ง ASCCนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ร่วมกันในสังคมที่เอื้ออาทร ประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน และมีความมั่นคงทางสังคม จากความสำคัญของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือ ASCCดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จึงได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อเปนเวทีสําคัญที่เปดโอกาสใหคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยไดเผยแพรองคความรูที่เกิดจากผลงานวิจัย และเปนเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรูระหว่าง คณาจารยนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา    ภายใต้แนวคิด ท้องถิ่นศึกษา กับ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน “Local Studies : ASCC Studiesโดยมีบทความนำเสนอจำนวน 26 บทความ”
 
ในกิจกรรมได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาร่วมบรรยายและให้ข้อคิดเห็น อาทิ ครูบาสุทธินันท์  ปรัชญพฤกษ์(องค์ปาฐก)  รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  ศรีสันติสุข และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา  เวชโอสถศักดาและวิทยากรคนกาฬสินธุ์จำนวน 8 ท่านนำเสนอภาพที่เป็นจริงของท้องถิ่น นอกจากนี้คณะยังได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่มีผลงานด้านวิจัยยอดเยี่ยมในระดับอีกด้วย ซึ่งปีนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์  สำหรับบทความนำเสนอยอดเยี่ยมแบบโปสเตอร์คือบทความเรื่อง การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์โดย พระนพรัตน์  ยลลออ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชา  มารี  เคน และ ดร.ยุทธพล  ทวะชาลี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  และ บทความนำเสนอยอดเยี่ยมแบบบรรยายยอดเยี่ยมคือบทความเรื่อง พัฒนาการด้านรูปแบบผ้าผะเหวดอีสานโดย นายอภิวัชญา นาเลิง  นักศึกษาหลักสูตรวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 “Local Studies : ASCC Studies” ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ จำนวนมาก  ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการสร้างชื่อเสียงและการยอมรับในด้านวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ต่อไป 
มีรูปภาพทั้งหมด  175  รูป