ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ : 20-03-2559
ผู้ประกาศข่าว : เทวฤทธิ์ ภูดี, นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา
ให้มารายงานในวันที่ 31 มีนาคม 2559 พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าพัฒนานักศึกษา 
ณ แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริการการศึกษา
อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง
รายละเอียด 

ประกาศโควตา สถานที่และค่ารายงานตัว

 

รายชื่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

 

ระดับปริญญาตรี 2-3 ปี (เทียบโอนรายวิชา)

ระดับปริญญาตรี 4 ปี