ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบรับตรง ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ : 03-03-2559
ผู้ประกาศข่าว : กิตติคุณ สาระภี, นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สำหรับผู้ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้าศึกษาต่อ ให้มารายงานตัวเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 

ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง 
ตำบลกาฬสินธุ์  อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ (มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เดิม) และพื้นที่นามน ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์(มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์เดิม) 

พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ และค่าธรรมเนียมพัฒนานักศึกษา ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไม่มารายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศนี้ ในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

แนวปฏิบัติผู้ที่มารายงานตัวเข้าศึกษาต่อ / ตารางค่าธรรมเนียมและสถานที่รายงานตัว
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙
คลิกรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ดาวน์โหลดไฟล์ตามระดับหลักสูตรด้านล่างหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ระดับ ปริญญาตรี 5 ปี คลิก


 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี คลิก

 


หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ระดับ ปริญญาตรี (เทียบโอนผลการเรียน) 2-3 ปี คลิก

 


หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) คลิก