ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี เรื่อง การลงทะเบียนจองรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (GE) ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนจองได้ระหว่างวันที่ 27 กค - 7 สค 58 เท่านั้น
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ : 01-07-2558
ผู้ประกาศข่าว : เทวฤทธิ์ ภูดี, นักวิชาการคอมพิวเตอร์  รายชื่อนักศึกษา แต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนจองเต็มแล้ว (27/07/58)

  รายวิชา 1500101-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น 3 (อ.อนุชา พิมศักดิ์).pdf

  รายวิชา 2500102-วิถีไทย (อ.ดร.ธวัชวงศ์ชัย ไตรทิพย์).pdf

 รายวิชา 4000101-วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 2 (อ.นงค์นาถ โรจนกร).pdf

 รายวิชา 4000101-วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 4 (อ.นวลใจ  โคตรแสง).pdf

 รายวิชา 2500103-พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 4 (อ.ศรัญญู ทิพย์ประมวล).pdf

 รายวิชา 2500103-พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 5 (อ.ดร.กฤษ).pdf

 รายวิชา 4000107-เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 6 (อ.กนกเนตร).pdf


 หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาผิด หรือตารางเรียนตรงกับรายวิชาอื่นๆ ให้แจ้งรายชื่อ และรายวิชาที่ลงทะเบียนฯ ผิด มาที่ academicksu3@gmail.com เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทำการแก้ไข และลงทะเบียนฯ ในรายวิชาใหม่ต่อไป