สำหรับบุคคลทั่วไป

» บริการออนไลน์

     • สมัครงานในมหาวิทยาลัย

     • ข่าวสอบราคา ประกวดราคา

     • เบอร์โทรศัพท์ภายใน และภายนอก

» หน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้อง

     • กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

     • กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา

     • กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล