จรรยาบรรณของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

» ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรสังกัด มกส. 2553

» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง จรรยาบรรณของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์