ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานประกันคุณภาพฯ มรภ.กส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 โดย ผศ.ดร.จินดา งามสุทธิและทีมงาน... (อ่าน 56)
สภามหาลัยฯมีมติแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์... (อ่าน 277)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์... (อ่าน 111)
ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ลงทะเบียนร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558... (อ่าน 71)
ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา... (อ่าน 57)
» อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวนักศึกษา กิจกรรม

สาขานิเทศศาสตร์ จัดค่ายภาพยนตร์สารคดี หวังนำความรู้ไปผลิตสื่อสู่สาธารณะ โดยวิทยากรมืออาชีพ... (อ่าน 38)
ปฏิทินกิจกรรม กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2558 ... (อ่าน 414)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ป่าสงวนแห่งชาติภูพานท้องที่บ้านดานเม็ก หมู่ 12 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวดักาฬสินธุ์... (อ่าน 225)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม Show Share & Learn ยกระดับการเรียนรู้สู่บัณฑิตในศตวรรษที่ 21... (อ่าน 278)
ตารางการตรวจประเมินและติดตามบริบาลสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ประจำปี 2557 นักศึกษารหัส 56 และ 57 วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2558 ณ ลานหน้าคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์... (อ่าน 190)
» อ่านข่าวทั้งหมด
 

ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา

 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วัน… (อ่าน 72)
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559… (อ่าน 52)
 • ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันท… (อ่าน 56)
 • ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปี 2558… (อ่าน 44)
 • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย-อินเดีย ครั้งที่ 9… (อ่าน 42)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด

  ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2558… (อ่าน 539)
 • ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2558… (อ่าน 1,159)
 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 3/2558… (อ่าน 1,004)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ครั้งที่ 1/2558… (อ่าน 211)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2558… (อ่าน 821)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด

  ข่าวสอบราคา ประกวดราคา

 • เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์… (อ่าน 36)
 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์… (อ่าน 156)
 • (ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์… (อ่าน 159)
 • ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์… (อ่าน 118)
 • เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์… (อ่าน 134)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด
   
   
   

    KSU TV

     » ดูวิดีโอทั้งหมด