ปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : คุณธรรมนำการศึกษา คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน    วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน    คำขวัญมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : ภาคภูมิถิ่นอีสาน แหล่งวิชาการชุมชน สร้างคนดีมีคุณธรรม    คำขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์ : เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมภูไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 (อ่าน 991) 
ประกาศ คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 (อ่าน 979) 
แบบเสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 997) 
ประกาศโครงการบัณฑิตศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 904) 
เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการและกำหนดการ โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 903) 
ประชาสัมพันธ์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ในรายการ คว้าไมค์ คว้าแชมป์ ปี 3 (ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี) ทางช่อง Fan TV (อ่าน 1,179) 
กำหนดการกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2555 (อ่าน 1,004) 
แจ้งกำหนดการรับพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและการฝึกซ้อม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๔ (อ่าน 1,423) 
รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2553-2554(เพิ่มเติม) (อ่าน 959) 
รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2553-2554 (อ่าน 899) 
งานสานสัมพันธ์น้องพี่ 2555 (อ่าน 1,060) 
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขอประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์แนะนำ สบน. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท พันธกิจ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหนี้สาธารณะ (อ่าน 979) 
รับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทตามความต้องการของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (อ่าน 898) 
กองบัญชาการกองทัพไทย ประกาศคณะกรรมการรับสมัครบุคคลพลเรือน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (อ่าน 1,094) 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สามารถติดต่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้ที่ห้องภาควิชาศิลปศาสตร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 1 (อ่าน 921) 
งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (อ่าน 907) 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู  (อ่าน 913) 
คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสาน จัด โครงการอบรมนักข่าวเยาวชนอีสาน (อ่าน 930) 
ขอเชิญร่วมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,040) 
กำหนดการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในวันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2555 (อ่าน 897) 
คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาหัวข้อ การสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (อ่าน 873) 
นักศึกษาป.บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้รับใบประกาศนียบัตรตั้งแต่บัดนี้ ณ ห้องทะเบียน (อ่าน 1,153) 
ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ (อ่าน 891) 
โครงการประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม ประจำปี 2555 ชิงโล่รางวัลจากกระทรวงการต่างประเทศ (อ่าน 904) 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2554 (อ่าน 908) 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (อ่าน 902) 
ขอเรียนเชิญ ผู้จัดเก็บข้อมูล ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน (อ่าน 892) 
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. ๒๕๕๕ (อ่าน 908) 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “Good Opportunities to Study the Ph.D. Program“ (อ่าน 962) 
ประกาศขยายเวลารับสมัครเรียน ปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2555 (อ่าน 900) 
มีข้อมูลทั้งหมด  370  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    9/13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
     

     นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าชิงชนะเลิศ โครงการจิตอาสาของเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตไทยอุดมคติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     เป็นโครงการออกแบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้หญ้าแฝกและเศรษฐกิจพอเพียง ตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ที่ผ่านเข้ารอบ

     สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ จัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน “เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนจากอักษรภาพ“
     สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ จัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน “เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนจากอักษรภาพ“


ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์
แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าชิงชนะเลิศ โครงการจิตอาสาของเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตไทยอุดมคติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ จัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน “เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนจากอักษรภาพ“
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....
Previous
Previous
สงวนลิขสิทธิ์ © 2011  จัดทำโดย ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
เลขที่ 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ 043-602-038, 043-602-042, 043-602-055 โทรสาร 043-602-044 เว็บมาสเตอร์ : ict at ksu.ac.th