ปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : คุณธรรมนำการศึกษา คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน    วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน    คำขวัญมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : ภาคภูมิถิ่นอีสาน แหล่งวิชาการชุมชน สร้างคนดีมีคุณธรรม    คำขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์ : เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมภูไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. ๒๕๕๕ (อ่าน 884) 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “Good Opportunities to Study the Ph.D. Program“ (อ่าน 932) 
ประกาศขยายเวลารับสมัครเรียน ปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2555 (อ่าน 875) 
เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการวันราชภัฏ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารช่อตะแบก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 878) 
คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนโครงการบริการวิชาการ) และเอกสารประกอบ ตัวอย่างการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี (อ่าน 924) 
โครงการกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ในวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป (อ่าน 900) 
ขอเชิญรับฟังการแสดงธรรมเทศนาหัวข้อ “คุณธรรมนำการศึกษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน“ โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต วัดสร้อยทอง (พระอารามหลวง) (อ่าน 986) 
ขอเชิญร่วมงาน “KSU Open House 2012“ เปิดบ้านวิชาการ มกส. 55 มารู้จักเรา ก้าวใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 905) 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 917) 
โครงการสรรหา “กุลบุตร-กุลธิดากาชาด“ ประจำปี 2555-2556 ระหว่างวันที่ 10-17 กุมภาพันธ์ 2555 จัดโดย สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย  (อ่าน 887) 
โครงการ ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษฯ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ป.โท ที่ ม.มหิดล ตั้งแต่วันที่ 4-22 มกราคม 2554 (อ่าน 876) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 863) 
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านความเห็นชอบตามมาตรา ๗ ภายใต้พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ ว่าด้วยการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (อ่าน 881) 
ยินดีต้อนรับ สมาชิกชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น ๔ อาคารบรรณราชนครินทร์ ในวันพุธ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น. (อ่าน 1,024) 
ประกาศโครงการบัณฑิตศึกษา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาการบริหารการศึกษา และสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2554 (อ่าน 884) 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง (อ่าน 871) 
ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (อ่าน 897) 
กำหนดการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่) วันที่ 29 ธันวาคม 2554 (อ่าน 867) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (อ่าน 883) 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (อ่าน 872) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (อ่าน 886) 
ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทุกท่าน เข้าร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 963) 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและออกเสียงเลือกตั้ง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (อ่าน 851) 
ประกาศคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับ – ส่งแบบสอบถาม ในระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (อ่าน 882) 
ประกาศคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์และอธิการบดี (อ่าน 899) 
ประกาศโครงการบัณฑิตศึกษา เรื่อง กำหนดการสอบประมวลความรู้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (อ่าน 890) 
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีระบบรับตรง คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2554 โควต้าสำหรับนักเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 903) 
ประกาศคณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์จากคณาจารย์ประจำ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (อ่าน 877) 
สภาคณาและข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมประชุม เรื่อง “การแข่งขันกีฬาคณาจารย์และบุคลากร“ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เวลา15.00 น. ณ ห้องประชุมดอกอัญชัน ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อ่าน 878) 
ประกาศเรื่องการรับนักศึกษา ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษ โดยวิธีการรับตรง ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2554 (อ่าน 878) 
มีข้อมูลทั้งหมด  343  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    9/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>

ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์
แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ประกาศ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนแบบสอดแทรกจริยธรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา“ ระหว่างวันที่ 21 - 22 เมษายน 2557
นักศึกษา สาขาออกแบบอุตสาหกรรม ชนะเลิศอันดับ 3 ประกวดโครงการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....
Previous
Previous
สงวนลิขสิทธิ์ © 2011  จัดทำโดย ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
เลขที่ 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ 043-602-038, 043-602-042, 043-602-055 โทรสาร 043-602-044 เว็บมาสเตอร์ : ict at ksu.ac.th