ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.นพพร โฆสิระโยธิน รักษาการอธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี 2558... (อ่าน 121)
งานวารสารวิชาการ ม.กาฬสินธุ์ ร่วมแสดงนิทรรศการหนังสือวิจิตรแพรวา มรดกภูมิปัญญาสู่ราชินีแห่งไหม ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร... (อ่าน 111)
ม.กาฬสินธุ์จัดงานพิธี “กตัญญูตา คารวะ เชิดชูพระคุณ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558”... (อ่าน 109)
ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2558 ... (อ่าน 334)
ผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มกส.ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตยกย่องเชิดชูเกีรติ แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ... (อ่าน 44)
» อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวนักศึกษา กิจกรรม

แกนนำนักศึกษา 8 แห่ง เรียนรู้วัฒนธรรมแนวคิด 3 ดีวิถีพลเมือง... (อ่าน 77)
คณะมนุษยศาสตร์ฯสานต่อโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “เยาวชนไทยร่วมใจ ทำความดีถวายในหลวง“ ... (อ่าน 68)
คณะครุศาสตร์ มกส.ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนากาฬสินธุ์ จัดปฐมนิเทศการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา... (อ่าน 105)
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดการประกวดดาวเดือนในงาน Freshy Night KSU 2015... (อ่าน 427)
ครบรอบ 3 ปี วันสถาปนาคณะครุศาสตร์ มกส.... (อ่าน 166)
» อ่านข่าวทั้งหมด
 

ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา

 • สัมมนาวิชาการแพรพรรณสัมพันธ์ : ล้านซ้าง อีสาน ความมือทางวิชาการของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น… (อ่าน 178)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จับมือ 4 สถาบันจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3… (อ่าน 362)
 • การอภิปรายวิชาการ “อาเซียนภิวัตน์” (ASEANIZATION) วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2558 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศ… (อ่าน 635)
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วัน… (อ่าน 530)
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559… (อ่าน 387)
 • ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันท… (อ่าน 420)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด

  ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 4/2558… (อ่าน 392)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2558… (อ่าน 785)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 5/2558… (อ่าน 689)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/255… (อ่าน 298)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 4/2558… (อ่าน 323)
 • ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 3/2558… (อ่าน 372)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด

  ข่าวสอบราคา ประกวดราคา

 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนหรีต กว้าง 7 เมตร ภายในมหาวิทยาลัยฯ… (อ่าน 23)
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม… (อ่าน 24)
 • ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 1/2558… (อ่าน 160)
 • เรื่อง สอบราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์การออกกำลังกาย (fithess) ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ จำนวน ๑ ชุด… (อ่าน 50)
 • (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 7 เมตร ภายในมหาวิทยาลัยฯ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัด… (อ่าน 42)
 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์… (อ่าน 95)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด