ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มรภ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมสัมมนาโอกาส การค้า การลงทุน SMEs สู่ประชาคมอาเซียน (AEC)... (อ่าน 27)
คณะบริหารธุรกิจ มรภ.กาฬสินธุ์ รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557... (อ่าน 74)
ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557... (อ่าน 193)
คณะครุศาสตร์ มรภ.กส.ขยายเวลารับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ศูนย์ฝึกอบรมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์... (อ่าน 2,316)
ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ เพื่องตีพิมพ์ วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ ... (อ่าน 59)
» อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวนักศึกษา กิจกรรม

กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา มรภ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ... (อ่าน 287)
คณะศิลปศาสตร์ฯมรภ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”... (อ่าน 148)
ตารางเรียน กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ ภาคเรียนที่1/2558... (อ่าน 1,636)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง การลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต ประจําปี 255... (อ่าน 2,230)
ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘... (อ่าน 701)
» อ่านข่าวทั้งหมด
 

ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา

 • สัมมนาวิชาการแพรพรรณสัมพันธ์ : ล้านซ้าง อีสาน ความมือทางวิชาการของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น… (อ่าน 92)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จับมือ 4 สถาบันจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3… (อ่าน 201)
 • การอภิปรายวิชาการ “อาเซียนภิวัตน์” (ASEANIZATION) วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2558 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศ… (อ่าน 474)
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วัน… (อ่าน 419)
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559… (อ่าน 304)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด

  ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/255… (อ่าน 59)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 4/2558… (อ่าน 30)
 • ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 3/2558… (อ่าน 30)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 5/2558… (อ่าน 139)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย(สายปฏิบัติการ)(เพิ่มเติม)… (อ่าน 354)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด

  ข่าวสอบราคา ประกวดราคา

 • เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจเเละประเมินโรคเบื้องต้น ต.สงเปลื่อย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์… (อ่าน 49)
 • เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ก๊าซจากการเผาไหม้ ต.สงเปลื่อย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์… (อ่าน 35)
 • (ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์… (อ่าน 86)
 • (ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์… (อ่าน 38)
 • (ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์… (อ่าน 30)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด
   
   
   

    KSU TV

     » ดูวิดีโอทั้งหมด