ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครคัดเลือกนักกีฬามหาวิทยาลัย ขุนศักรินทร์เกมส์ ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา... (อ่าน 4)
คณะบริหารธุรกิจ มรภ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมสัมมนาโอกาส การค้า การลงทุน SMEs สู่ประชาคมอาเซียน (AEC)... (อ่าน 39)
คณะบริหารธุรกิจ มรภ.กาฬสินธุ์ รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557... (อ่าน 75)
ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557... (อ่าน 200)
คณะครุศาสตร์ มรภ.กส.ขยายเวลารับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ศูนย์ฝึกอบรมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์... (อ่าน 2,331)
» อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวนักศึกษา กิจกรรม

ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.กส. ร่วมกับ ชมรมพระพุทธศาสตร์สากล ทำบุญตักบาตรน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ... (อ่าน 18)
กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา มรภ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ... (อ่าน 296)
คณะศิลปศาสตร์ฯมรภ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”... (อ่าน 153)
ตารางเรียน กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ ภาคเรียนที่1/2558... (อ่าน 1,643)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง การลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต ประจําปี 255... (อ่าน 2,240)
» อ่านข่าวทั้งหมด
 

ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา

 • สัมมนาวิชาการแพรพรรณสัมพันธ์ : ล้านซ้าง อีสาน ความมือทางวิชาการของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น… (อ่าน 95)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จับมือ 4 สถาบันจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3… (อ่าน 202)
 • การอภิปรายวิชาการ “อาเซียนภิวัตน์” (ASEANIZATION) วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2558 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศ… (อ่าน 481)
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วัน… (อ่าน 422)
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559… (อ่าน 306)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด

  ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/255… (อ่าน 79)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 4/2558… (อ่าน 55)
 • ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 3/2558… (อ่าน 42)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 5/2558… (อ่าน 144)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย(สายปฏิบัติการ)(เพิ่มเติม)… (อ่าน 357)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด

  ข่าวสอบราคา ประกวดราคา

 • เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจเเละประเมินโรคเบื้องต้น ต.สงเปลื่อย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์… (อ่าน 50)
 • เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ก๊าซจากการเผาไหม้ ต.สงเปลื่อย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์… (อ่าน 35)
 • (ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์… (อ่าน 90)
 • (ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์… (อ่าน 40)
 • (ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์… (อ่าน 31)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด
   
   
   

    KSU TV

     » ดูวิดีโอทั้งหมด