ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.กาฬสินธุ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)“ เพื่อเป็นทิศทางเดี๋ยวกันและสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน... (อ่าน 128)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.กาฬสินธุ์ ผลิตสารคดี เผยแพร่ทาง ไทยพีบีเอส ยอดคนเข้าไปดูคลิป 65,000 ครั้ง ... (อ่าน 141)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สำรวจพื้นที่เพื่อจัดโครงการบูรณาการวิชาการสู่ชุมชน ครั้งที่ 2 ณ บ.กุดแห่ ต.สำราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์... (อ่าน 112)
TCIรับรองวารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์ ในฐานวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ ... (อ่าน 240)
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ ม.กาฬสินธุ์ ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI... (อ่าน 512)
» อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวนักศึกษา กิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ม.กาฬสินธุ์ร่วมนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย... (อ่าน 178)
คณะกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ เยี่ยมชมบูธนิทรรศการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ตั้งเป้า “พัฒนาคนดี มุ่งสู่สังคมดี ด้วย TO BE NUMBER ONE”... (อ่าน 269)
คณะมนุษยศาสตร์ฯม.กาฬสินธุ์ จัดบรรยายวิชาการและเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘... (อ่าน 138)
คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ ปฐมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559... (อ่าน 241)
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย CTED AWARD 2016... (อ่าน 225)
» อ่านข่าวทั้งหมด
 

ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา

 • โครงการทบทวนแผนการดาเนินงานและจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2558 … (อ่าน 66)
 • คณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรแก่ผู้ประกอบการ OTOP กาฬสินธุ์… (อ่าน 355)
 • กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์(e-Document)”… (อ่าน 351)
 • สัมมนาวิชาการแพรพรรณสัมพันธ์ : ล้านซ้าง อีสาน ความมือทางวิชาการของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น… (อ่าน 983)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จับมือ 4 สถาบันจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3… (อ่าน 1,659)
 • การอภิปรายวิชาการ “อาเซียนภิวัตน์” (ASEANIZATION) วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2558 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศ… (อ่าน 1,618)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด

  ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙… (อ่าน 698)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙… (อ่าน 815)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2559… (อ่าน 1,314)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2559… (อ่าน 449)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้ง ๑/๒๕๕๙… (อ่าน 1,107)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙… (อ่าน 2,571)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด

  ข่าวสอบราคา ประกวดราคา

 • ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างสถานประกอบการเป็นผู้ตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558… (อ่าน 99)
 • ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างสถานประกอบการเป็นผู้ตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558… (อ่าน 259)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีประกาศราคาทางอิเล็กทรอนิ… (อ่าน 939)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีประกาศราคาทางอิเล… (อ่าน 552)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบโรงละคร Black Box ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 1 ชุด… (อ่าน 579)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารยิมเนเซียม ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีประกาศราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin… (อ่าน 750)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด