ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดี 9 คณะร่วมหารือวางแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ... (อ่าน 156)
ม.กาฬสินธุ์ (นามน)รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน โดย ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ และคณะ... (อ่าน 41)
ผู้บริหารม.กาฬสินธุ์(นามน) พบปะผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน... (อ่าน 175)
ผศ.นพพร โฆสิระโยธิน รักษาการอธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี 2558... (อ่าน 130)
งานวารสารวิชาการ ม.กาฬสินธุ์ ร่วมแสดงนิทรรศการหนังสือวิจิตรแพรวา มรดกภูมิปัญญาสู่ราชินีแห่งไหม ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร... (อ่าน 120)
» อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวนักศึกษา กิจกรรม

แกนนำนักศึกษา 8 แห่ง เรียนรู้วัฒนธรรมแนวคิด 3 ดีวิถีพลเมือง... (อ่าน 86)
คณะมนุษยศาสตร์ฯสานต่อโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “เยาวชนไทยร่วมใจ ทำความดีถวายในหลวง“ ... (อ่าน 70)
คณะครุศาสตร์ มกส.ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนากาฬสินธุ์ จัดปฐมนิเทศการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา... (อ่าน 110)
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดการประกวดดาวเดือนในงาน Freshy Night KSU 2015... (อ่าน 436)
ครบรอบ 3 ปี วันสถาปนาคณะครุศาสตร์ มกส.... (อ่าน 169)
» อ่านข่าวทั้งหมด
 

ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา

 • สัมมนาวิชาการแพรพรรณสัมพันธ์ : ล้านซ้าง อีสาน ความมือทางวิชาการของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น… (อ่าน 182)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จับมือ 4 สถาบันจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3… (อ่าน 373)
 • การอภิปรายวิชาการ “อาเซียนภิวัตน์” (ASEANIZATION) วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2558 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศ… (อ่าน 637)
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วัน… (อ่าน 531)
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559… (อ่าน 391)
 • ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันท… (อ่าน 424)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด

  ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 4/2558… (อ่าน 560)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2558… (อ่าน 816)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 5/2558… (อ่าน 707)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/255… (อ่าน 309)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 4/2558… (อ่าน 332)
 • ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 3/2558… (อ่าน 393)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด

  ข่าวสอบราคา ประกวดราคา

 • ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทาสีอาคาร จำนวน 2 แห่ง ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์… (อ่าน 1)
 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนหรีต กว้าง 7 เมตร ภายในมหาวิทยาลัยฯ… (อ่าน 33)
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม… (อ่าน 30)
 • ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 1/2558… (อ่าน 164)
 • เรื่อง สอบราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์การออกกำลังกาย (fithess) ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ จำนวน ๑ ชุด… (อ่าน 55)
 • (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 7 เมตร ภายในมหาวิทยาลัยฯ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัด… (อ่าน 42)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด