ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงนามความร่วมมือเครือข่ายภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ปี 58... (อ่าน 12)
คณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการงานไม้และงานเชื่อม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ งวด4-6... (อ่าน 14)
คณบดี 9 คณะร่วมหารือวางแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ... (อ่าน 251)
ม.กาฬสินธุ์ (นามน)รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน โดย ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ และคณะ... (อ่าน 57)
ผู้บริหารม.กาฬสินธุ์(นามน) พบปะผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน... (อ่าน 199)
» อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวนักศึกษา กิจกรรม

แกนนำนักศึกษา 8 แห่ง เรียนรู้วัฒนธรรมแนวคิด 3 ดีวิถีพลเมือง... (อ่าน 98)
คณะมนุษยศาสตร์ฯสานต่อโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “เยาวชนไทยร่วมใจ ทำความดีถวายในหลวง“ ... (อ่าน 74)
คณะครุศาสตร์ มกส.ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนากาฬสินธุ์ จัดปฐมนิเทศการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา... (อ่าน 119)
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดการประกวดดาวเดือนในงาน Freshy Night KSU 2015... (อ่าน 454)
ครบรอบ 3 ปี วันสถาปนาคณะครุศาสตร์ มกส.... (อ่าน 177)
» อ่านข่าวทั้งหมด
 

ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา

 • สัมมนาวิชาการแพรพรรณสัมพันธ์ : ล้านซ้าง อีสาน ความมือทางวิชาการของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น… (อ่าน 185)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จับมือ 4 สถาบันจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3… (อ่าน 386)
 • การอภิปรายวิชาการ “อาเซียนภิวัตน์” (ASEANIZATION) วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2558 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศ… (อ่าน 641)
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วัน… (อ่าน 542)
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559… (อ่าน 398)
 • ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันท… (อ่าน 433)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด

  ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 4/2558… (อ่าน 841)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2558… (อ่าน 878)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 5/2558… (อ่าน 741)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/255… (อ่าน 321)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 4/2558… (อ่าน 345)
 • ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 3/2558… (อ่าน 421)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด

  ข่าวสอบราคา ประกวดราคา

 • เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก… (อ่าน 8)
 • เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับหอประชุมอเนกประสงค์ จำนวน ๑งาน… (อ่าน 11)
 • เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นอาคารห้องสมุด ชั้น๓ เเละ ชั้น๔ จำนวน ๑งาน… (อ่าน 8)
 • ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทาสีอาคาร จำนวน 2 แห่ง ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์… (อ่าน 13)
 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนหรีต กว้าง 7 เมตร ภายในมหาวิทยาลัยฯ… (อ่าน 41)
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม… (อ่าน 35)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด