ข่าวประชาสัมพันธ์

มรภ.กาฬสินธุ์ จัดงานมหกรรมวิชาการภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขง ไทย ลาว เวียดนาม จีน หวังเป็นแหล่งภูมิปัญญาอาเซียน... (อ่าน 671)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557... (อ่าน 77)
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 คณะครุศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์... (อ่าน 83)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558... (อ่าน 87)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์บุญชัย ทองเจริญบัวงาม ช่างฝีมือคนอีสาน... (อ่าน 70)
» อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวนักศึกษา กิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำทะเบียนศิลปวัตถุพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดพุทธประดิษฐ์ อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม... (อ่าน 26)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เช้าร่วม โครงการกีฬาสาธารณสุข สัมพันธื มรภ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3... (อ่าน 99)
โครงการอบรมเครื่อข่ายผู้นำนิสิตนักศึกษา 13 สถาบัน ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา... (อ่าน 196)
งานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2558 International Innovative Craft Fair (IICF) 2015... (อ่าน 91)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘... (อ่าน 373)
» อ่านข่าวทั้งหมด
 

ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา

 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย… (อ่าน 20)
 • ขอเชิญนำเสนอบทความ การวิจัย เข้าร่วมหรืออบรมใน “การประชุมวิชาการนานาชาติ: ข้อปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศของอาเซียนด้าน ภาษา ก… (อ่าน 41)
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่“ (ลูกไก่) … (อ่าน 46)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการนานาชาติ วิศวกรรมแหล่งน้ำ ครั้งที… (อ่าน 55)
 • ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “การสัมมนาเสนอผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 ภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการ… (อ่าน 46)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด

  ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ครั้งที่ 1/2558… (อ่าน 734)
 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2558… (อ่าน 833)
 • ประกาศ เรืื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2558… (อ่าน 308)
 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2558… (อ่าน 2,239)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2558… (อ่าน 590)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด

  ข่าวสอบราคา ประกวดราคา

 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปซ ๐๒๒/๒๕๕๘… (อ่าน 28)
 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์… (อ่าน 28)
 • เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะสาธารสุขศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์… (อ่าน 135)
 • เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ รอบ๒… (อ่าน 109)
 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำบัดน้ำเสีย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์… (อ่าน 120)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด
   
   
   

    KSU TV

     » ดูวิดีโอทั้งหมด